28, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

కళాప్రపూర్ణ పీసపాటి నరసంహ మూర్తి గారితో ఇంటర్వ్యూ 1

ఇంటర్వ్యూ చేసిన వారు డా .యస్వీ రాఘవేంద్ర రావు,మరియు దివాన్ చెరువు శర్మ గారు ఆంధ్ర పద్య కవితా సదస్సు ,తూ.గో.జిల్లా.


"నటవిద్యాధర" డా. పీసపాటి

 "నటవిద్యాధర" డా. పీసపాటి  

హృద్యంబౌనె పఠింప రాగ కవితాహీనంబుగా పద్యముల్
ఆద్యంతంబు సరాగ డోలికల నోలార్చుంగదా నీదియౌ
పద్యం బో నరసింహమూర్తి ! మధు శశ్వత్పూర్ణకంఠా ! కళా
వేద్యా ! మాన్య "కళాప్రపూర్ణ నటనావిజ్ఞాన పారంగతా !

తగుమాత్రపు రాగంబున
నిగమోచ్చారణ విధాన నిస్తుల నటనన్
తగుహావభావముల నీ
పగిదిన్ పద్యము పఠించు భావుకుడేడీ !

ఏడీ నీవలె హాయిగ
పాడంగల గాయకుండు పండితవర్యా !
చూడగ నా శ్రీకృష్ణుడె 
నే డీ ధర నవతరించె నీ రూపమునన్.

నటనంబును తపమంచు నెంచి ధృత నానానవ్యయోగంబులన్
పటు దీక్షన్ పలు హావభావములు నైపథ్యంబు శోధించుచున్
నటనాంభోనిధి పార మందితివి విన్నాణంబు సాధించుచున్
"నటవిద్యాధర !" కొల్లగొంటి వఖిలాంధ్ర ప్రేక్షక స్వాంతముల్.

"బెల్లపుకొండ" తీపియు, మీసపు సొగసు
      మదిగోరె నిను ప్రేమ మాననీయ !
"బందా" కనకపు శోభయు, గానమాధురి
      ప్రీతిగూడె నిను సంగీతరాయ !
"యడవల్లి" వారి యాయత సౌకుమార్యంబు
      పట్టువడె నమేయ భాగధేయ !
"మాధవపెద్ది" సమ్మానార్హమౌ ఠీవి
      పూర్ణంబుగా నబ్బె బుధవిధేయ !
"చతురభినయధురీణ !" సచ్చరిత ! "ఆంధ్ర
పద్యకవితా సదస్సు" సద్భక్తితోడ
చందురున కొక్క నూల్ప్రోగు సరణి సలుపు
సత్కృతిం గైకొనుము "నటచక్రవర్తి !"

రచన డా .యస్వీ రాఘవేంద్ర రావు .

25, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

అశ్వవాహనం

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

     అశ్వవాహనం

                       తే. శిష్టరక్షణంబును దుష్టశిక్షణమును
                                 జేయ ధరణి నవతరించు శ్రీశు డదిగొ !
                                 ఖడ్గధారియై వధియింప కలిపురుషుని
                            అశ్వవాహనమున ఠీవి నధివసించి
                              కల్కిరూపుడై స్వామి సాక్షాత్కరించె. 
 

స్వర్ణరథోత్సవం

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

    స్వర్ణరథోత్సవం

                 తే. దాసభక్తుల నృత్యాలు వాసి గాంచ
                                 భజనబృందాలు ముందుగా వచ్చుచుండ
                  వేడ్క శ్రీదేవి భూదేవి వెంటరాగ
                       సాగె నల్లదే శ్రీస్వామి స్వర్ణరథము
                                     కనులు మిరుమిట్లుగొల్పెడు కాంచుడయ్య                                 
     !

24, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

చంద్రప్రభవాహనం

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు


                         చంద్రప్రభవాహనం

                      తే. చంద్రసూర్యులు నీదు లోచనములయ్య !
                    చంద్రికాతిశీతలము నీ చల్వచూపు
                కోటిచంద్రప్రకాశ ! కోనేటిరాయ !
                          చేత వెన్నముద్దను దాల్చి చిన్నికృష్ణ !
                        వెన్నెలందున విహరించు వేడ్కమీఱ
                    భక్తపాల ! చంద్రప్రభవాహనమున
                            మాడవీదుల విహరించు మహితమూర్తి !
                       శ్రితజనులను రక్షింపుము శ్రీనివాస


                                          

సూర్యప్రభవాహనం

 తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

       సూర్యప్రభవాహనం    

       తే. చంద్రసూర్యులే నీదు వీక్శణములయ్య !
     కోటిసూర్యప్రకాశ ! యో కూర్మిదేవ !
     భవ్యదివ్యసూర్యప్రభ వాహనమున
            తరలివచ్చితి వరద ! యో తిరుమలేశ !
                ధన్యులము మేము నీ దివ్యదర్శనమున.

23, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

గజవాహనం

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

గజవాహనం                    

                     తే. ఇంద్రు డంపిన యైరావతేభమందు
                           వైభవోపేతముగ స్వామి వచ్చె నేడు
                            శ్వేతగజమున వేవేల వెలుగు నింపి
                                భక్తహృదయపద్మమ్ములు పరిమళింప
                                 ప్రముదమంది బ్రహ్మోత్సవ వర్తనముల
                                     నింద్రుడు కురియించెను పుష్పవృష్టి నేడు.


22, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

హనుమద్వాహనం

 తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు


        హనుమద్వాహనం

                 తే. రాము నమ్మినబంటుగా రాణకెక్కి,
                    స్వామిభక్తిపరాయణవరు డనంగ
                                  ఘనతనొందిన యంజనాతనయు డదిగొ !
                            శ్రీశు దనమూపుపై బెట్టి మోసికొనుచు
                                      వచ్చె నదె కాంచుడు "హనుమద్వాహనంబు."


గరుడ వాహనం

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

          గరుడ వాహనం

ఉ. శ్రీహరి కృష్ణదేవులకు సేవకుదౌ "గడాళువారు" తా
    వాహనమయ్యె శేషగిరివాసున కీ కలిలో గిరీంద్రమై
                     యాహవదోహదుం డయిన యా గరుడుండు నివాసమై; ప్రజా
                    వాహిని బ్రోవ శ్రీపతియై వచ్చెను బ్రహ్మమహోత్సవంబులన్.21, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

మోహినీ అవతారం

 తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

                  మోహినీ అవతారం 

                 తే. తను జగన్మోహినీరూప ధారణమున

                           దేవతల కమృతం బిచ్చిన దివ్యు డదిగొ
                         మోహినీయవతారాన ముద్దులొలుక,
                    వెన్నముద్దను జేపట్టి వెన్నదొంగ
                       వేఱు వేఱు వాహనముల వేడ్కతోడ
                 భక్తకోటిని పాలింప వచ్చె నేడు.
20, సెప్టెంబర్ 2012, గురువారం

సర్వభూపాల వాహనం


తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం         రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు


    సర్వభూపాల వాహనం

 తే. అష్టదిక్పాలభూపాలు రందరైరి
                   స్వామి మలయప్పవారికి వాహనముగ
               పట్టమహిషులతో గూడి పట్టణమున
             మాడవీదుల నూరేగి మహితమూర్త       
        భక్తజనుల బ్రోవగ ననురక్తితోడ
               కాళియవిమర్దనుండయి కానుపించి
                      సర్వభూపాలవాహనమున స్వామి వచ్చె
                   కనుడు జనులార ! కన్నులకఱవు దీఱ.తెలుగు భాషకు ఉచ్చారణ ప్రధానం


ముత్యపుపందిరి వాహనం

 తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు


                ముత్యపుపందిరి వాహనం

ఉ. ఆశ్రితకల్పవృక్షమగు నా వకుళాతనయుండు కృష్ణుడై
    విశ్రుత గోపబాలుడయి వేడుక గోవులపాలకుండుగా
             నాశ్రయకల్పవృక్ష మహిమాన్విత వాహనమందు వచ్చె ని
         త్యాశ్రితభక్తకోటి మహిమాన్వితుడై వరదుండు బ్రోవగన్.


19, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

సింహవాహనం

  తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

                   సింహవాహనం

          తే. స్వామి మలయప్ప యల సింహవాహనమున
మాడవీదుల నూరేగి మమ్ము బ్రోవ
   దర్శనంబీయ మాజన్మ ధన్యమయ్యె
   నాటి ప్రహ్లాదవరదుడా ! నారసింహ !
 వేంకటేశ్వర నిన్ను నే వేడుకొందు.


హంసవాహనం

   తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి   బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం   

      రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

                       హంసవాహనం

 ఉ. వెన్నెలవన్నె మైమెఱుపు వెల్లనివల్వలు వీణె దాల్చియున్

     వెన్నెల చల్వచూపులను వెల్లువగొల్పు కృపారసంబునన్

వెన్నెలవంటి కీర్తి నిల విద్దెలు నేర్చినవారికిచ్చుచున్

        వెన్నెలవేళ నంచపయి వేడుక వచ్చెడు స్వామి గొల్చుడీ !.


     

18, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

విఘ్నపతి స్తుతి

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు 


  రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు
చిన్నశేషవాహనం

  తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి  బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం 
     

        రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు 

            చిన్నశేషవాహనం


        తే. వరదుడై వేణుమోహను భంగిమమున
                స్వామి మలయప్ప చినశేషవాహనమున
          మాడవీదుల విహరించు మహిత ఠీవి
              దర్శనంబును బొందుడు ధన్యులగుడు.


పెద్దశేష వాహనం

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి  బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం 

 

  రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు
                    
. అదిగో కాంచుడు ! శేషవాహనంబుపై సాలంకృతుండై ప్రభా
     ముదమౌ వజ్రకిరీటధారియయి యామోదాగ్రమాలల్ ధరిం
     చి, ధరాశ్రీమహిషీసమేతుడయి యా శ్రీవిష్ణురూపంబునన్
     సదయన్ వేంకటసామి భక్తతతికిన్ సాక్షాత్కరించెన్ దగన్.

17, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం 1

     రచన: డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు


. గజశేషాదిక వాహనంబుల సువిఖ్యాతాప్త దేవేరులున్ 
           నిజపట్టంబున మాడవీదుల సదా నీలాభ్రదేహుండు తా
                      ధ్వజఛత్రాదిక లాంఛనంబుల భళా ! వాహ్యాళి గావించుచున్
     నిజభక్తాళికి దర్శనం బిడు శతానీకాతిభోగంబులన్.   

7, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

హృదయాంజలి

స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు శ్రీ వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య జన్మదినోత్సవం  సందర్భముగా 


5, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

"అపరధాత" ఉపాధ్యాయుడుగురువు బ్రహ్మ, తలపంగ గురువు విష్ణు
వనియు, గురు వరయగ మహేశ్వరు డనియును,
పరమ గురువు సక్షాత్పరబ్రహ్మ మనియు
నర్చ సేయరె మున్నుపాధ్యాయవర్య !

నాటి గురుశిష్యులకును నీనాటివారి
కమరియున్నట్టి సంబంధ మరసిచూడ
హస్తి మశకాంతర మన గాదతిశయోక్తి
యట్లు దిగనాడుటకు హేతు వరయవయ్య !

మఱ్ల నొకసారి తాదృశ మహితగతిని
సృష్టి గావింప గలయట్టి స్రష్ట వీవు
ఉద్ధరింపు మట్టి ఘనత నుర్వి ననఘ !
ఇచ్చు తప్పక చేయూత నీశ్వరుండు.

రాజకీయములకు సుదూరముగనుండి
బోధనము నెంచి నీ లక్ష్య సాధనముగ
పౌరులు, ప్రభుత్వమును, సురవరులు మెచ్చ
నందఱికి తలలోనాల్కవగుచు మనుము.

వృత్తులన్నింట మేలైన వృత్తి నీది
జీత బత్తెంపు పెంపుకై చింత వడక
జ్యోతివలె శిష్యులకు తెల్వి ప్రీతి నొసగి
జీవితము గడపుము చిరంజీవి వగుచు.

గాన నాట్య కవిత్వాది కళలయందు
రాజకీయార్థిక ప్రజారంగములను
వైద్య సాంకేతికాదిక విద్యలందు
తీర్చి దిద్దుము బాలుర దివ్యమూర్తి.

శక్తియుక్తుల నన్నింట రక్తి తోడ
జ్ఞానదానంబు సేసి కైంకర్య మెసగ
స్వార్థ చింతను వీడి నిశ్చల ప్రవృత్తి
ధ్యేయ పథమును వీడకు ముపాధ్యాయవర్య !

ధర్మపథమును తప్పని కర్మజీవి !
ఇలను నీ సేవ జనులు గుర్తింపకున్న
బడయుదువు దానఫలితంబు పరమునందు
రిత్తవోవునె నిస్స్వార్థ చిత్తసేవ ?

"గాంధి సత్యపథము" హృదియందు నిల్పి
"నెహ్రు నిర్మాణకుశలత" నింపి మదిని
తలచి పూజ్య "రాధాకృష్ణ దైవనిరతి",
పదిలపఱుచుము బాలుర పసిడి యెదల.
              డా .యస్వీ రాఘవేంద్ర రావు .

రాధాకృష్ణ జన్మదినము _ ఉపాధ్యాయ సంక్షేమదినముబ్రహ్మవాది ! రాధాకృష్ణ ! భవ్యచరిత !
కొనుము జన్మదినాంజలి కూర్మితోడ
కంటి తత్త్వాంబుధి మధించి కావ్యమణుల
మంటి వత్యాదృతిని మహి మహిత గతిని.

జాతికిన్ జీవగఱ్ఱ లాచార్యులనగ
నట్టి ఉత్కృష్ట వృత్తి జేపట్టి తీవు
సమ్మదదినము మాకు నీ జన్మదినము
శ్రీకరం బుపాధ్యాయ సంక్షేమదినము.

మోదంబందె తెలుంగుజాతి, ప్రజలామోదింప నధ్యక్షుగా
వేదాంతార్థవిశారదా ! సుధ భవద్వేదాంత వక్తృత్వ, మా
హ్లాదంబయ్యె దెలుంగుజాతి ప్రథమాధ్యక్షుండ వీవౌటచే
నాదిన్ నీవు గురుండవౌటను నుపాధ్యాయాళి గర్వించెడిన్.

విశదమైనది నీదు విజ్ఞానధీశక్తి
      యిలలో నుపాధ్యాయవృత్తి కతన
ప్రకటితంబయ్యె నీప్రతిభ మాస్కోనగ
      రమున దౌత్యంబు నెఱపిననాడు
ఉపరాష్ట్రపతిగ, పిదప రాష్ట్రపతిగాగ
      రాణించినది నీదు రాజనీతి,
ఖండఖండాంతర ఖ్యాతి నార్జించిన
      కమనీయ కైవల్య కావ్యకన్య
"భారతీయ తత్త్వము" నీదు భాగ్యదుహిత,
ఆంధ్రకాశికా విశ్వవిద్యాలయముల
తగ నుపాధ్యక్షుడ వయిన ధన్యజీవి !
అందుకోవయ్య ! మా హృదయాంజలులను. 

                   డా .యస్వీ రాఘవేంద్ర రావు .