19, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

"ధన్వంతరి జయంతి" మరియు "జాతీయ ఆయుర్వేద దినోత్సవం" సందర్భంగా(17-10-2017)


"ధన్వంతరీ నమోస్తుతే!"
"వైద్యో నారాయణో హరిః"
క్షీరాబ్ధిం బ్రభవించి, మాన్యముగ లక్ష్మీమాత తోబుట్టువై .కారుణ్యం బెసలారు దైవతభిషగ్వర్యుండ!"ధన్వంతరీ!"
ఆ రోగార్త జనాళి కిచ్చితిగదా ఆరోగ్యభాగ్యంబులన్
ఊరార్పంగను వ్యాధిబాధితుల నాయుర్వేద శాస్త్రంబునే.
ఉదితం బయ్యెను వైద్యరంగమున నాయుర్వేద
సంగ్రామమే
ఎదురేలేని మహారుజారుల విదారింపంగ దివ్యౌషధీ
భిదురం బీయరె మానవాళి కిల గంభీరాటవీ సంపదల్
కదనోత్సాహులు, "వైద్య శ్రీహరులు" లోకం బేలు
"నారాయణుల్."
తరచి యోషధీ సాగర తత్త్వగుణము
"శుశ్రుతుండు" రచించెను 'శుశ్రుతంబు'
'చరక సంహిత'ను రచించె "చరకవెజ్జు"
ప్రజల పాలి కల 'హరి నారాయణు' లయి.
ధరణి ప్రాణాంతక వ్యాధితతుల బాపి
మరల నూపిరు లూదుచు 'మానవాళి
మనుగడకు' సేవ సల్పెడు మాన్యులైన
"వైద్యనారాయణహరుల" ప్రస్తుతింతు.
'పద్యకవితిలక', 'సరసకవి'
డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

2, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం


"సాగరకుమార! నీ సేవ సార్థకమ్ము"

ప్రపంచ సాగర దినోత్సవం సందర్భంగా

  "సాగరకుమార! నీ సేవ సార్థకమ్ము"

గంగను నమ్మి, కాచుదువు గండము
                 నుండి జనాళి, ప్రాణపుం
సంగతి లెక్కసేయక రసాతల మేగియు
                 నైన నీటిలో
నంగన సంతు నేమరి, పరాయణమే
                  నిజలక్ష్యమై సదా
నింగికి నర్రు సాచుదువు నిత్తెపు
               బత్తెముకై తపించుచున్.

ధీరత మారుపేరగుచు దిక్కులు 
              కానని యంబరంబు నే
తీరము కానరాని నిజదేశపు సంద్రపు
              మేర మీరకే
పారము లేని మీన సముపార్జన సేసి
               'విదేశముద్ర' కా
ధార నిధానమౌదు, ప్రభుతల్ 
            గురుతించును సేవ, సోదరా!

కడలియలల యూయలపైన కలలు
                               గనెడు
నీ కల తుపాను లుప్పెనల్ నిగ్రహింప,
వలలు, నావలు, గూడును కడలిగలియు,
నీవు నమ్మిన గంగ కన్నీట ముంచ
కంచయే చేను మేసిన కాపు పగిది,
ఎట్లు దిగమ్రింగుకొందు వీ విట్టి వ్యథను?
నేడు విందురు నీదు కన్నీటి కథను,
జాలి గొల్పును నీదు విషాదగాథ,
"సాగరకుమార!" నీసేవ సార్థకమ్ము.

          'పద్యకవితిలక', 'సరసకవి'
      డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

25, సెప్టెంబర్ 2017, సోమవారం

అంజలి !

నదులదినోత్సవం సందర్భంగా
అంజలి !
ఉ. జీవనమై జలంబు నవజీవన మిచ్చును 
ప్రాణికోటికిన్
జీవనమిచ్చు దప్పిగొను జీవుల దాహము
తీర్చుచున్, పున
ర్జీవన మేఘపుష్పమయి సేద్యపుబంటల దన్పు భూతతసం
జీవనియై, భువిన్ సకల జీవుల రక్షణసేయు
తోయమై.
తే. అట్టి జీవనము నొసంగు యమృతతుల్య
మగు పయోధారలను తన యంకమందు
నిల్పి సుతులను తన్పెడు నిర్మలాత్మ
లగు "నదీమతల్లులకు" నే నంజలింతు!
'పద్యకవితిలక', 'సరసకవి'
డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

29, ఆగస్టు 2017, మంగళవారం

మాతృభాషను సేవించి మనగదయ్య !

మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భముగా
మాతృభాషను సేవించి మనగదయ్య !
మ. తులలేనట్టిది మాతృభాష, జననీతుల్యంబు, వెన్నంటి ని
న్నిలలో గాచును, పాండితిన్ మనుచు నిన్నెంతేని సంపూర్ణతన్,
సులభగ్రాహ్యము బొధనాధ్యయనముల్ సూ ! మాతృభాషావిధిన్,
అల "ప్రాచీనత" గాంచి తెల్గు, ధర గణ్యంబౌచు వెల్గొందదే ?
గీ. సంస్కృతి పరిరక్షకము భాషామతల్లి,
జాతికిన్ జీవగఱ్ఱ భాషా’మతల్లి,
"నాదు భాష, నాదేశము, నాదు ప్రజలు"
ననెడు నభిమానము గలిగి మనగవలయు.
సీ. "అక్షరరమ్యత" నలరించుచున్ మించు
మానసోల్లాసిని మాతృభాష,
"నాటకీయత గల్గి తేటయై యొప్పెడు
జాతీయదృశ్యంబు మాతృభాష,
"జిగిబిగి యల్లికన్" జిలిబిలి మాటలన్
మంజులంబైనది మాతృభాష,
"ముద్దుపల్కుల"తోడ మురిపంబు లొల్కుచు
మకరందముప్పొంగు మాతృభాష,
పరవశింపజేయు "పదగుంభనంబు"తో
"దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స"
అనెడి కీర్తిగన్న యమృతధారాస్యంది
మాననీయము మన మాతృభాష.
గీ. కోకిలమ్మ పాటయు, పసికూన ముద్దు
మాట, ముత్యాలమూటయు, మల్లెతోట,
తేటిపాట, నెమలియాట, తేనెయూట,
జగతిని తెలుగుమాటకు సాటిరావు.
గీ. చలువవెన్నెలయు, జిలుగువలువ, చెలియ
కులుకు, కలువచెలువమును, చిలుకపలుకు,
మలయపవనంబు, సెలయేటి కలరుతంబు,
తులయగునె యిలను తెలుగు పలుకుబడికి ?
మ. పరిరక్షించెను పూర్వసంస్కృతి కళాపారమ్యరమ్యాకృతిన్,
వరలెన్ నీత్యుపదేశవాఙ్మధురసస్వాదుత్వసంపన్నమై,
తరుణీసమ్మితకావ్యసౌరభలసత్సంతుష్టదిక్చక్రమై,
విరిసెన్ వేయిదళాల పద్మమయి యీ వేయేండ్ల సాహిత్యమే.
సీ. ఆపాతమధురమై యానందమందించు
దివ్యవాక్సతి మనతెలుగుభాష,
ఆలోచనామృతమై చవులూరించు
తియ్యందనంబుల తెలుగుభాష,
జగతి నజంతభాషగ కీర్తి గడియించు
తేటతేట నుడుల తెలుగుభాష,
సరసాంగి, యనుకూల, సరళయై యొదిగెడు
దేవభాషాపుత్రి తెలుగుభాష,
గీ. "అట్టిభాష నేర్చుకొనుట, యట్టి దేశ
మందు పుట్టుటయును నన్న నల్ప ఫలమె ?
అది తప:ఫలం"బనుట యథార్థమయ్య !
మాతృభాషను సేవించి మనగదయ్య !
డా.యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

24, ఆగస్టు 2017, గురువారం

అంతర్జాతీయ జానపద విజ్ఞాన దినోత్సవ సందర్భంగా

అంతర్జాతీయ జానపద విజ్ఞాన దినోత్సవ సందర్భంగా

        "విజ్ఞాన సుపదము జానపదము"

సీ. సంస్కృతి మూలాల సంస్మరింపగజేయు
           'సంప్రదాయపుగని' జానపదము,
    పల్లెవాసుల స్థితి పరికింపగాజేయు
            'సంగీత వాహిని' జానపదము,
    పూర్వనాగరకతన్ పూర్ణంబుగా దెల్పు
             'సాహిత్యవారధి' జానపదము,
     పల్నాటి వీరుల పౌరుషముల దెల్పు
             'సమర చరిత్రము' జానపదము,
తే.  సామెతలు, పొడుపుకథలు, జంగమకథ,
     బుర్రకథ, నాటువైద్యము, పూజనములు,
     చిలకజోస్యము, హాస్యము, కళలు, సోదె
     జనుల 'విజ్ఞాన సుపదము జానపదము'.

            'పద్యకవితిలలక', 'సరసకవి'
           డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

8, ఆగస్టు 2017, మంగళవారం

స్నేహబంధము

"స్నేహబంధము"
స్నేహగంధంబు వాసించు
చిరతరంబు,
స్నేహబంధంబు భాసించు
నిరవధికము,
స్నేహజీవిక దనియించు
నిఖిల జీవి,
స్నేహదీప్తికి జగతి దాసోహ
మనదె?
"పద్యకవితిలక"
డా.యస్వీ.రాఘవేంద్రరావు
రాజమహేంద్రవరం

4, జులై 2017, మంగళవారం

విప్లవజ్యోతి' అల్లూరి సీతారామరాజు 120 వ జయంతి సందర్భంగా            "విప్లవజ్యోతికి వందనశతము"

"భరతమాతృ దాస్యమును బాపనెంచి
'తెలుగు తేజమ్ము' చవిచూపి, తెల్లవారి
నల్లగుండెల నిద్రించి నలచి నలచి,
'మిరపకాయ టపా'లతో మెరపుదాడి
ప్రక్కబల్లెమై సలుపుచు 'నెక్కటి' యయి
ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన 'గొప్పధన్వి!'
'విప్లవజ్యోతి' 'అల్లూరి' విశదకీర్తి!
శౌర్యమూర్తి! మా "వందన శతము" గొనుము!"

              'పద్యకవితిలక'  'సరసకవి'
            డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

2, జులై 2017, ఆదివారం

జాతీయ వైద్యదినోత్సవ సందర్భంగా


" వైద్యో నారాయణో హరిః "
మ. ఉదితంబయ్యెను వైద్యరంగమున 'ఆయుర్వేదమన్
యుధ్ధమే
ఎదురేలేని మహారుజారుల విదారింపంగ దివ్యౌషధీ
భిదురం బీయరె మానవాళి కిల గంభీరాటవీ
సంపదల్
కదనోత్సాహులు "వైద్యశ్రీహరులు" లోకంబేలు
'నారాయణుల్.'
తే. తరచి యోషధీసాగర తత్త్వగుణము
'శుశ్రుతుండు' రచించెను 'శుశ్రుతంబు'
'చరకసంహిత'ను రచించె 'చరకవెజ్జు'
ప్రజల పాలిటను 'హరినారాయణు'లయి.
తే. ధరణి ప్రాణాంతకవ్యాధితతుల బాపి
మగుడ ప్రాణము పోయుచు, మానవాళి
మనుగడకు సేవ సల్పెడు మాన్యులైన
"వైద్యనారాయణహరుల" ప్రస్తుతింతు.
'పద్యకవితిలక', 'సరసకవి'
డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

20, జూన్ 2017, మంగళవారం

"యోగము స్వాస్థ్య విద్య"

"ప్రపంచ యోగా దినోత్సవ" సందర్భంగా

             "యోగము స్వాస్థ్య విద్య"

"యోగము బ్రహ్మ విద్య, యది యోగులకే" యని
                            యెంచి రప్పు, "డా
యోగము స్వాస్థ్య విద్య, ప్రతియొక్కరు నేర్వుడు
                             సాధనంబునన్,
రోగము సోకకుండు, తనురూపము, తేజము,
                             నిల్పు నాయువున్,
త్యాగము సేయు 'డింత' సమయం"బని తెల్పె
                            'నరేంద్ర' పృథ్వికిన్.

"యోగాభ్యాసము మత"మని
రాగాలాపనము సేసి ప్రల్లద రాగాల్ 
సాగిం'చెడువారి' నెదిరి
"యోగా దిన" మిల నిల్పిన 'యోగియె మోదీ.' 

               'పద్యకవితిలక', 'సరసకవి'
             డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

17, జూన్ 2017, శనివారం

పితృదినోత్సవం' సందర్భంగా

'పితృదినోత్సవం' సందర్భంగా
మ. గురువై నేర్పితి 'వోనమాలను' సదా కూర్మిన్
ప్రసాదించుచున్,
గురువై నేర్పితి 'పద్యవిద్య' కవితల్ గూర్పంగ
ధీయుక్తిమై,
గురువున్ జేసితి నన్ను, తండ్రి కొడుకున్
గొల్వుండ నొండౌ బడిన్
అరుదౌ ఘట్టము నిర్వహింపబడెగా నచ్చోట
'స్వర్ణోత్సవాల్.'
ఉ. కొంత వయస్సు వచ్చువరకున్ దగు లాలన
పాలనంబులన్,
కొంత వయస్సు వచ్చువరకున్ తగు శిక్షణ
దండనంబులన్,
కొంత వయస్సు మీర దగు కూరిమి నేస్తపు
వర్తనంబులన్
సంతును పెంచగా వలయు జంపతులంచు
నెరింగి సాకరే ?
ఉ. బాగుగ రేల మీకు కనుపట్టకపోవుట నే
పఠించితిన్
భాగవతమ్ము, రామకథ, భారత ముఖ్య
ప్రబంధరాజముల్
ఆ గతి సాగినట్టి కవితాంబ సమర్చన
నన్ను సాకెరా !
నా గురువైతి వీవపుడు, నా గురువైతివి
'పద్య విద్యకున్.'
'పద్యకవితిలక'
డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

14, జూన్ 2017, బుధవారం

"నివ్వాళి"

 "నివ్వాళి"

తే. విరిపరిమళ మాస్వాదించు విధమున, మక
    రందమును జుర్రినట్లు, మాకందఫలము
    నారగించు పగిది, తృప్తి నందజేసి
    హాయిగొల్పు కదోయి నీ 'గేయకవిత'.

క. పలికిన పలుకగు గేయము,
    ఎలకోయిల తీయని పలుకే యనిపించున్, 
    జలధర గర్జనము పగిది
    నలరించును నీదు వాక్కు లనుపమ రీతిన్.

ఉ. కోకిలమాలపించు తనకోమలగీతివసంతమందె,యీ
    కోకిల విందుసేయు తనకోమలగీతుల నిత్యచైత్రమై,
    ఆ కృషికుండు కాలవశుడై వ్యవసాయముసేయ,
                                                 చేయడే
    యీ కవికర్షకాగ్రణి యథేఛ్ఛనిరంతరపద్యసేద్యమున్.


తే. నవ్య చైతన్యమూర్తివి నవకవులకు,
    భవ్యదీప్తివి వైదుష్య భావుకులకు, 
    'నవ్వని పువు' గాంచిన యో "సి.నా.రె!" నాడు
    విశదమయ్యె "విశ్వంభర" విశ్వమూర్తి.

సీ. ముంగురు లసియాడు మురిపాల వదనుడై
             చూపరు లోగొను రూపి యెవడు ?
    తెనుగుదనం బది తేటపడునటుల
             దర్శనీయాంబరధారి యెవడు ?
    చిరునవ్వు వెన్నెల చిందించు మోముతో
             నెదుటి వ్యక్తిని పల్కరించు నెవడు ?
    తెలుగు వెలుంగులు దేశ విదేశాల
              ప్రసరింపజేసిన ప్రముఖు డెవడు ?
తే. "జ్ఞానపీఠ పురస్కృతి" సత్కృతుండు
    నిత్యనూతన చైతన్యనిరతు డతడు,
    "పద్మభూషణుం" ఆచార్య ప్రతిథ సుకవి,
    దుఃఖవార్ధిలో తెలుగుల త్రోసి వేసి,
    'దివిజ కవివరు గుండియల్ దిగ్గురనగ'
    నరిగె "విశ్వంభరుండు" తా 'నమరపురికి'
    విశ్వవిఖ్యాతకీర్తి ! కవీంద్రమూర్తి !
    వైభవోజ్జ్వలదీప్తి ! "నివ్వాళు"లయ్య !

                   "పద్యకవితిలక"
          డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు
                9299659262

9, జూన్ 2017, శుక్రవారం

డాక్టర్ ఎస్.పి. బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారికి జన్మదిన శుభాభినందనలు!

డాక్టర్ ఎస్.పి. బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారికి
జన్మదిన శుభాభినందనలు!
సీ. మ్రోళ్లు చిగుర్పగ, రాళ్లు కరుగజేయు
కమనీయ గంధర్వ గాత్రు డెవరు?
బహుళ భాషలయందు బహుసహస్రంబుల
నేపథ్యగానాల నిపుణు డెవరు?
'పాడుతా తీయగా' పాటల తోటల
రవళించు గాయక స్రష్ట యెవరు?
'జాతీయ బహుమతుల్' సాధించి తనిసిన
ఖ్యాతుడౌ 'విశ్వగాయకు డెవండు?
తే. అట్టి "బాలు" జన్మదిన "మహంబు" నేడు
తనదుపేర 'పురస్కార' స్థాపనమున
"రావు బాలసరస్వతీదేవి" కిచ్చి,
'పుచ్చుకొనుటయెకాదు నా కిచ్చుటయును
వచ్చు' నని ఋజు వొనరించు సచ్చరిత్ర!
ప్రథిత "బాలసుబ్రహ్మణ్య!" పరమపుణ్య!
తే. 'గానగంధర్వ!' విఖ్యాత గాయకమణి!
'పద్మభూషణా!' నయగుణా! భాగ్యకీర్తి!
'పండితారాధ్య' వంశాబ్ధి 'బాల'చంద్ర!
'పొట్టి శ్రీరాము నెల్లూరి ముద్దుబిడ్ద!'
ఆయురారోగ్యభాగ్యమ్ము లందుమయ్య!
అందుకొనుమయ్య! మా "అభినందనములు!"
 '
'పద్యకవితిలక'
డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు
.


5, జూన్ 2017, సోమవారం

జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
"హర్షభరమున విజయాల వర్ష మేగె"
సాహితీ కళా సంస్కృతి చాలనమున,
ప్రజల మెప్పును పొందెడు పాలనమున,
'ఏలుబడి సాగె నేడాది' లాలనమున,
'హర్షభరమున విజయాల వర్ష మేగె.'
అడుగడుగున మీకు జనత హారతిడగ,
ఒడుదొడుకు లేమి లేకుండ గడచుచుండ,
ప్రజలు 'జేజేలు' పలుకుచు లాగుచుండ,
"ప్రగతిరథ" మొక "యేడాది" పయనమయ్యె.
పేదవర్గాల పాలిటి 'పెన్ని'ధీవు,
అక్క్షయ వరము లిడు 'కల్పవృక్ష'మీవు,
ఆశ్రిత జనుల 'మందార' మైన నీవు,
'జన్మదిన మహోత్సవముల జరుపుకొనుచు,
ఆయురారోగ్యభాగ్యమ్ము లందుకొనుచు,
కీర్తి గనుమయ్య! "మల్లాడి కృష్ణరాయ!"
"పద్యకవితిలక"
డాక్టర్ సంగాడి వీరరాఘవేంద్రరావు

1, జూన్ 2017, గురువారం

ప్రపంచ క్షీర దినోత్సవం సందర్భముగా

"అమ్మదనము"
"క్షీరము సంపూర్ణపు టా
హారము, కమ్మదనమిచ్చు 'నమ్మదనము'నన్
గారము, లాలన, పాలన
మారామొనరించు సుతుకు మహిమాన్వితయై."
" పద్యకవితిలక "
డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

ప్రపంచ పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సం సందర్భముగా


27, మే 2017, శనివారం

శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు

శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు వర్ధంతి సందర్భముగా
ఏ మహనీయు డీవి వెలయించి సమున్నత విద్య నిల్పెనో,
ఏ మహనీయు డాత్మ నలరించు శతాధిక కావ్యకర్తయో,
ఏ మహనీయు ధీపటిమ నింతుల వంతలు దూరమయ్యెనో,
ఆ మహనీయు, పూజ్యకవి, నా యుగపూరుషు నాత్మ గొల్చెదన్.
పెంపగు నంధ పద్ధతుల పేర్చిన మూఢుల కుక్కు కత్తియై,
ఇంపుగ సాని కొంపల చరించు విటాళికి ప్రక్కబల్లెమై,
పెంపగు లంచగొండ్ల తగ పీచ మడంపగ గుండెగాలమై,
సొంపగు నీదు సంస్కరణ స్తుత్యము కాదె ? వివేకవర్ధనా !
"రాజశేఖరచరిత్ర" రచించినాడవు
మూఢవిశ్వాస నిర్మూలమునకు,
ఆంధ్రీకరించితి వత్యంతమును రస
వంతమ్ముగాగ "శాకుంతలము"ను.
సంతరించితి వతిశ్రమకోర్చి "యాంధ్ర క
వుల చరిత్రమ్ము" నపూర్వ సరణి,
చిరకీర్తియుతము నీ "స్వీయ చరిత్రమ్ము"
తత్కాల సాంఘిక దర్పణమ్ము
బహుళ కావ్యమ్ము లాదిగా పాఠ్య పుస్త
కముల వఱకు శతాధిక గ్రంథవితతి
లలిత సాహితీ ప్రక్రియల వెలయించి
తభినుతంబుగ "గద్య తిక్కన" సమాఖ్య !
భర్త గతాసుడై బ్రతుకు భారముగాగ సమస్త సౌఖ్యసం
హర్త ప్రపంచకర్త " యని యాత్మను క్రుంగి కృశించి నిత్యస
ద్వర్తన ప్రొద్దుపుచ్చెడు వితంతుల వంత దొలంచు సంఘసం
స్కర్తృగణాగ్రగణ్యుడవు గాదె ! "సతీజన లోకబాంధవా !"
అలనా డీ ఘనరాణ్మహేంద్రపురి విద్యాజ్యోతి నీ చేతితో
వెలిగింపంబడి, నే డఖండమగు దీప్తిన్ తేజరిల్లంగ మా
న్యులు, దక్షుల్, కరుణాసముద్రులు, సుధీయుక్తుల్ సమీక్షింపగా
నిల నిష్కంప నివాతమై సతము వర్ధిల్లున్ జగన్మాన్యమై.
"స్త్రీబుద్ధిః ప్రళయాంతకీ" యనుచు, నా స్త్రీబుద్ధికిన్ తోడు వి
ద్యాబంధంబు చెలంగుచో స్థితు లనూహ్యంబంచు వాదించు చిం
తాబద్ధాత్ముల నోర్చి చేసితి విద్యాగంధ విఖ్యాతలన్
పూబోడుల్ నిను విస్మరింపరు సుమీ ! పూజ్యాంధ్రవైతాళికా !
హరిజనులనంగ నా శ్రీ
హరిజనులని గాంధికన్న నతిపూర్వం బీ
ధర చాటి, వారి స్థితి ను
ద్ధరింప సమకట్టి తీవు దళితోద్ధరణా !
మంత్ర తంత్రాచార మహిమ లొప్పకునికి
"శరభసాళ్వ" ఘటన సాక్షి కాదె ?
పూర్వ సువాసినుల్ పుణ్య సువాసిను
లగుట నీ ఘనతకు సాక్షి కాదె ?
పాపితి వతివృద్ధ బాల్యవివాహ దు
రాచారము లలర నాత్మబలము,
ఆంధ్రభూమినె గాక యార్యభూమికి గూడ
వ్యాపించె నీదు కార్యక్రమంబు,
నీవు నిల్పిన "హితకారిణీ సమాజ
ము" "పుర మందిర మ్మెపుడు నీ పురిని నిలిచి
యుండు మణిదీపిక లగుచు నొప్పిదముగ
"దేశభక్త్యంతరంగ వీరేశలింగ !"
"మహిని మానవ సేవయే మాధవునకు
సేవ " యని సర్వమును లక్ష్యసిద్ధి కొఱకు
త్యాగ మొనరించినాడవు ధన్యజీవి !
తావకీనాత్మశాంతి నిత్యంబు గాదె !
మూగవోయిన వీణ తీగలు సవరించి
యనురాగ గీతిక లాలపించె,
పరిమళింపక మున్నె వసివాడు కుసుమంబు
మరల గుబాళించె నరుసమంది,
మోడువారు బ్రతుకు తోడు కల్గుటచేత
చిగురించి పండెను చిరతరంబు,
శూన్యాభ్రఫాలాన సోమాభతిలకంబు
పున్నమి వెన్నెలన్ చెన్ను గొలిపె,
ఎవని కృషి నవని ననద యువిద లెల్ల
ముత్తయిదువ లైరి మిగుల మోద మలర
నట్టి వీరేశలింగాఖ్యు నతివ లెల్ల
నిచ్చలు స్మరించి ఋణ మీగి నెగడ దగును.
డా.యస్వీ రాఘవేంద్ర రావు .

26, మే 2017, శుక్రవారం

మూడు వసంతాల ముచ్చట పాలన

మూడు వసంతాల ముచ్చట పాలన

ఉ. ఏడుగడంచు నెంచరె 'నరేంద్ర పథంబులు'
                         'జన్ ధనంబులన్',
    వీడరె 'నల్లడబ్బు' తమి వేడ్క 'కుబేరులు'
                          నోట్లరద్దుతో,
    'మూడు వసంతముల్' గడచె ముచ్చట పాలన
                           భారతావనిన్
   ' మోడి' ప్రధాన మంత్రిగ విమోహము నందగ
                            విశ్వమంతయున్."

     'పద్యకవితిలక', 'సరసsకవి','ఆంధ్రశ్రీ', 'గురుశ్రేష్ఠ'
                  'సహృదయ చక్రవర్తి'
            డాక్టర్ సంగాడి వీరరాఘవేంద్రరావు

14, మే 2017, ఆదివారం

"కాటను" జయంతి సందర్భముగా


ఉ. "కాటను" నిర్మితంబైన కట్టడముల్ బహుకాలముండె, చే

వాటముతోడ నీతి విడి వారధులన్ రచియింప గూలవే ?
నేటి స్వతంత్రభారతపు నీతిది, లంచమె రాజ్యమేలు, మో
మోటములేక కోటులను మూటలుగట్టుట పాటి యయ్యెడిన్
"పద్యకవితిలక"
డా.యస్వీ.రాఘవేంద్రరావు,
ఎం.ఏ.,బి.ఇడి.,ఎం.ఫిల్.,పిహెచ్.డి