19, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

"ధన్వంతరి జయంతి" మరియు "జాతీయ ఆయుర్వేద దినోత్సవం" సందర్భంగా(17-10-2017)


"ధన్వంతరీ నమోస్తుతే!"
"వైద్యో నారాయణో హరిః"
క్షీరాబ్ధిం బ్రభవించి, మాన్యముగ లక్ష్మీమాత తోబుట్టువై .కారుణ్యం బెసలారు దైవతభిషగ్వర్యుండ!"ధన్వంతరీ!"
ఆ రోగార్త జనాళి కిచ్చితిగదా ఆరోగ్యభాగ్యంబులన్
ఊరార్పంగను వ్యాధిబాధితుల నాయుర్వేద శాస్త్రంబునే.
ఉదితం బయ్యెను వైద్యరంగమున నాయుర్వేద
సంగ్రామమే
ఎదురేలేని మహారుజారుల విదారింపంగ దివ్యౌషధీ
భిదురం బీయరె మానవాళి కిల గంభీరాటవీ సంపదల్
కదనోత్సాహులు, "వైద్య శ్రీహరులు" లోకం బేలు
"నారాయణుల్."
తరచి యోషధీ సాగర తత్త్వగుణము
"శుశ్రుతుండు" రచించెను 'శుశ్రుతంబు'
'చరక సంహిత'ను రచించె "చరకవెజ్జు"
ప్రజల పాలి కల 'హరి నారాయణు' లయి.
ధరణి ప్రాణాంతక వ్యాధితతుల బాపి
మరల నూపిరు లూదుచు 'మానవాళి
మనుగడకు' సేవ సల్పెడు మాన్యులైన
"వైద్యనారాయణహరుల" ప్రస్తుతింతు.
'పద్యకవితిలక', 'సరసకవి'
డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

2, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం


"సాగరకుమార! నీ సేవ సార్థకమ్ము"

ప్రపంచ సాగర దినోత్సవం సందర్భంగా

  "సాగరకుమార! నీ సేవ సార్థకమ్ము"

గంగను నమ్మి, కాచుదువు గండము
                 నుండి జనాళి, ప్రాణపుం
సంగతి లెక్కసేయక రసాతల మేగియు
                 నైన నీటిలో
నంగన సంతు నేమరి, పరాయణమే
                  నిజలక్ష్యమై సదా
నింగికి నర్రు సాచుదువు నిత్తెపు
               బత్తెముకై తపించుచున్.

ధీరత మారుపేరగుచు దిక్కులు 
              కానని యంబరంబు నే
తీరము కానరాని నిజదేశపు సంద్రపు
              మేర మీరకే
పారము లేని మీన సముపార్జన సేసి
               'విదేశముద్ర' కా
ధార నిధానమౌదు, ప్రభుతల్ 
            గురుతించును సేవ, సోదరా!

కడలియలల యూయలపైన కలలు
                               గనెడు
నీ కల తుపాను లుప్పెనల్ నిగ్రహింప,
వలలు, నావలు, గూడును కడలిగలియు,
నీవు నమ్మిన గంగ కన్నీట ముంచ
కంచయే చేను మేసిన కాపు పగిది,
ఎట్లు దిగమ్రింగుకొందు వీ విట్టి వ్యథను?
నేడు విందురు నీదు కన్నీటి కథను,
జాలి గొల్పును నీదు విషాదగాథ,
"సాగరకుమార!" నీసేవ సార్థకమ్ము.

          'పద్యకవితిలక', 'సరసకవి'
      డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు