31, మే 2013, శుక్రవారం

"వేంగీమహాజాని" రాజరాజనరేంద్రుడు

             
విమలాదిత్య తనూజ !రాజిత మహావేంగీ మహాజాని !పం
చమవేదప్రథితాంధ్రభారత మహా సత్కావ్యకర్త్రాశ్రయా !
హిమవజ్జావర నిత్యపూజన తపస్వీ ! రాజరాజాహ్వయా !
అమృతాకార !చళుక్యరాజ !కొనుమయ్యా ! సన్నుతుల్, హారతుల్.

పంచమవేదమై పరగు భారతమున్ నన్నపార్యుడన్
ప్రాంచిత సత్కవీశకృషికాగ్రణి నీ యభిలాష మెరకున్
గాంచడె తెల్గునేలతొలికావ్యపు పంటను, రాజరాజ ! కా
మించుయశోలతాంగి నిను, మించెడు దక్షపురీశ్వరాదృతిన్.

ఘనమణిదీప్తి కంకణము, కంకణదీప్తిని రత్న మెవ్విధిన్
మనునొ విశేషశోభగని; మానితకీర్తిని నన్నపార్యుడున్
గనె నటు నీదు ప్రాపుగని; కాంచితి వీవు చిరప్రశస్తి నా
తని కృతి భారతంబుగొని, దక్కె యశోనిధి రాణ్మహేంద్రికిన్
దనరెడు గంధభూరుహపుతావులు భూమికి నబ్బునట్లుగన్.

రాజమహేంద్రి ధన్య, కవిరాజ ! మిముంగని; ధన్యుదయ్యె నా
రాజనరేంద్రు డాశశివిరాజిత కీర్తిసమార్జనంబునన్
తేజమునొంది రాంధ్రులు త్వదీయ కృతిన్; గయికొమ్ము భక్తి నీ
రాజనముల్ బుధావళినిరంతర మర్చనసేయు నిమ్ములన్

డా.యస్వీ రాఘవేంద్ర రావు .

24, మే 2013, శుక్రవారం

నీ విలాసము లవేద్యంబులుగదే ఈశ్వరా !


         

మ. తలపైనన్ బెనుజుట్టు , దేవనది, రుద్రాక్షల్, విబూదిన్ మెయిన్
      గళసీమన్ గరళంబు, మేనను భుజంగంబుల్, త్రిశూలాయుధా !
      మొల యందున్ గజచర్మమున్, డమరువున్, పుఱ్ఱెల్, గణంబుల్, సదా
      యల సామేన సతిన్  భరింతువు మహేశా ! నన్ భరింపంగదే ?

కం.   గట్టుల రాయని యనుగుం
       బట్టిని రహి జెట్టవట్టి వరలుదువయ్యా
       గట్టింట, గట్టువిలుతుడ !
       గట్టెక్కింపంగ నీలకంధర  రారా !

మ.   లయకాలుండవు, నుబ్బులింగడవు, కాలాంతంబునన్ లోకమున్
       లయమొందింతువు భీకరాకృతిని; బోళాశంకరా ! నిన్ చిదా
       లయమందెవ్వరు  కొల్తురో పశుపతీ ! లాలింతు వారిన్ సదా
       దయపాలించుచు; నీవిలాసము లవేద్యంబుల్ గదే ఈశ్వరా !

ఉ.     వెన్నుడు, బ్రహ్మయున్ కరము విజ్ఞత గోల్పడి యిర్వురున్ సుసం
        పన్ననిరూఢ హంకృతుల స్పర్ధను వచ్చిన, లింగరూపివై              
        పన్నిక వారి గర్వమును బాపి, యసత్యము పల్కు బ్రహ్మకున్
        గ్రన్నన శాపమిచ్సితివి కానగ శక్యమె ? నీ  మహత్వముల్ ?


 సీ.   శిరసుపై గంగమ్మ చిందులు వేయుట
            నిత్యాభిషేకమ్ము నీలకంఠ !
        ఒడలిపైని విభూతి యొప్పారుచుండుట
            సంతత స్నానమ్ము సాంబమూర్తి !
        నాగహారచయమ్ము నర్తించు చుండుట
             విరచితాభరణమ్ము విశ్వనాథ !
        బాల శశాంకుండు ప్రభలీనుచుండుట
              జ్యోత్స్నలు నిరతమ్ము వ్యోమకేశ !
 తే.గీ. ఆచలకన్యా మనోహరార్ధాంగ మహిత !
        ఏనుగుందోలుదాల్ప ! యో కృత్తివాస !
        శంకరా ! యనవరత శ్మశానవాస  ! 
        ఈశ్వరా ! నీదు  లీలల నెఱుగవశమె ?
                                                    డా.యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు

19, మే 2013, ఆదివారం

"రమ్యగుణలక్ష్మి ! శ్రీమతిరాజ్యలక్ష్మి !

"రమ్యగుణలక్ష్మి ! శ్రీమతిరాజ్యలక్ష్మి !

కొమ్మల కొమ్మవై, అనదగుమ్మల బాముల బాప నమ్మవై,
పిమ్మట రాజ్యలక్ష్మివయి, పేదల పాలిటి భాగ్యలక్ష్మివై,
సమ్మదమంద గూర్చితివి జంటల పెండిలి పేరటాలివై,
యెమ్మెయి తీఱు నీదు ఋణ మిమ్మహి ? తీఱదు జన్మజన్మలన్.

"కన్నప్రేమ" కన్నమిన్న "పెంచిన ప్రేమ"
యన్న సూక్తి నిక్క మయ్యెనమ్మ !
మీకు సంతు లేమి లోకుల భాగ్యమ్ము
జాలి పంట పండె జంట యెదల.

మూగవోయిన వీణలు మ్రోగ గల్గె,
వాడిపోయిన కుసుమాలు వాసి గాంచె
ప్రాజ్య కారుణ్య వారాశి ! "రాజ్యలక్ష్మి !"
ధన్య మానవతామూర్తి ! మాన్య కీర్తి !

దిక్కు మొక్కును లేక దీన స్థితిని గుందు
సారసాక్షుల ప్రీతి సాకు నేర్పు,
ముక్కుపచ్చారని మురిపాలు నేరని
బాల వితంతుల నేలు నేర్పు,
గాజుల పూవుల మోజు తీరని ముగ్ధ
తరుణాబ్జముఖుల నోదార్చు నేర్పు,
"వంటయింటికె", "చంటిపాపలకే యింతి,
చదువేల ?" యనువారి నెదురు నేర్పు,

తల్లి ! నీ కివి జన్మజాత సుగుణంబు
లట్టి నీచేత మగడు విఖ్యాతి మెఱసె
భర్తృభావానుకూలశుంభత్ప్రవృత్తి !
"రమ్యగుణలక్ష్మి ! శ్రీమతిరాజ్యలక్ష్మి !

                               డా.యస్వీ రాఘవేంద్ర రావు .

3, మే 2013, శుక్రవారం


              కవితా నీరాజనము
                          ( పుష్కర గోదావరి)

పుష్కరశోభతో వెలయు పుణ్యనదీ ! భవతాపహారిణీ !
దుష్కృతముల్ మహాఘములు దూరము సేతువు మూడు మున్కలన్,
నిష్కృతి గల్గ జేయుదువు నిష్థుర పాపులకున్ కృపారసా
విష్కరణంబునన్ ధరను వెల్లువ గొల్పెదు జీవధాత్రిగాన్.

నాసిక్ త్రయంబకాన ప్రభవించిన తల్లి !
      బాసర భారతి పాఠమంది,
భద్రాద్రి రాముని పాదాలు సేవించి
       పట్టిసంబున వీరభద్రు గొలిచి,
అభిషేకమొనరించి యా కోటిలింగాల
        రాజమహేంద్రికి ప్రాణమిచ్చి,
కని ఉమాసహిత మార్కండేయ శివుని
         గౌతమముని కూర్మి కన్యవైతి,
సప్త గోదావరంబవై గుప్త గతిని
దర్శనంబంది భీమేశు దక్షవాటి,
కోటిఫలి యందు సోమేశు కోరి కొలిచి,
విభుని గూడితి బ్రహ్మ సంవేద్య మందు.

ఇంతకు ముందు చూడిమొదవేమొ యనన్ మెలమెల్ల సాగితే
అంతటలోనె శక్తిగని యమ్మ పయస్సులనాని చెంగునన్
గంతులువేయు లేగవలె గౌతమి ! వేగముతోడ నేగవే?
అంతరమెన్న సూర్య వరుణాదుల తేజము పొందుటంజుమీ !

అదిగొ ! భద్రాద్రి, గౌతమి యిదిగొ! యనుచు
భక్తి పారవశ్యంబున పాడి పాడి
రామ, భద్రాద్రి, గౌతమీ రాగ బంధ
మిలను "రామదాసు" మిగుల వెలయజేసె.

యుగయుగాల చరిత యుల్లమందున నిల్పి
తరతరాల ప్రజల తన్పు తల్లి !
విశ్వ జనులకెల్ల విజ్ఞాన ఖనివమ్మ !
అమ్మ గౌతమి !కొను మంజ లిదిగొ!

ధరణి కొసగుచు తరగని సిరుల పంట
స్వాదు జలముల ప్రాణుల సేదదేర్చు
జీవనాధార ! గౌతమీ ! పావనాంబ !
అమ్మ ! గోదావరీ మాత ! ఆరతిదిగొ !

డా .యస్వీ రాఘవేంద్ర రావు