28, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

ప్రజాకవి జాషువా

"కవికోకిల" జాషువా జయంతి సందర్భంగా
           ప్రజాకవి జాషువా
తే. "వాణి నారాణి" యనె కవివరు డొకండు,
    "నను వరించెను శారద" యంటి వీవు,
    "దమ్ముగల కవిపుంగవుల్" సుమ్ము మీరు
    అందుకొనుడయ్య! మాదు జోహార్లు శతము.

తే. అయిదు తలల నాగేంద్రున కడలిపోయి
    దాని బుసలకు వసివాడు ధరణి గావ
    "గబ్బిలము రచియించితి వబ్బురముగ
    ప్రజల నాల్కల తిరముగ బ్రతుకు సుకవి!

సీ. "గిజిగాని గూ"డను గిలిగిలి తూ గుటు
         య్యాల గృహపుఠీవి నరసితెట్లు?
    "నెమిలి నెలత" కట్టిన మలిన వస్త్రంబు
          నామె పాతివ్రత్య మరసితెట్లు?
    ఆడు మగతనంబు లమరిన సాలీని
           జిలుగు నేతల నేర్పు తెలిసె నెట్లు?
    "బుజ్జాయి" దర్జాలు బొటవ్రేలి చొక్కును
            "శిశువు" వర్ణన నీదు వశమదెట్లు?

తే. అల్ల జాబిలిని "చెవుల పిల్లి", గొల్ల
    భామ" యొయ్యార "మింద్రచాపంపుసొగసు,
    "శిల్పి" సల్పు సృష్టిరహస్య శిల్పజాల
    మింత నిశితంబుగా ప్రకృత్యంతరంగ
    శోధనము చేయు ఘనకవీశు డెవ డిలను?
    జాషువా! నీవుగాక! "విశ్వకవి" వీవు!

తే. "పచ్చిబాలెంతరాలని భరతమాత
    బొగడి "గడనకెక్కిన యాంధ్రపుత్త్రవర్య!
    "పద్మభూషణా!" జాషువా! ప్రథితకీర్తీ!
    అందుకోవయ్య! జన్మదినాంజలులను!
   "ఆంధ్రశ్రీ", "పద్యకవితిలక", "సరసకవి"

     డాక్టర్. సంగాడి వీరరాఘవేంద్రరావు

26, సెప్టెంబర్ 2015, శనివారం

రమ్యగుణ మహాంధ్రి రాణ్మహేంద్రి

రమ్యగుణ మహాంధ్రి రాణ్మహేంద్రి

జీవనాధార పుణ్యగోదావరీ న
దీ మతల్లిక యొడిలోన తృప్తి తీర
అమృత తుల్య సుస్వాదు పయస్సు లాని
రాణకెక్కితివి మహాంధ్రి రాణ్మహేంద్రి !

ఆంధ్ర వాణీబాల కక్షరాల్ నేర్పిన
       "యాచార్య నన్నయ్య " కమ్మ వీవు,
ఆంధ్ర ప్రభుత్వంపు టాస్థాన కవియైన
      ఖ్యాతుదౌ "శ్రీపాద" మాత వీవు,
లలిత హాస్య రసమ్ము నొలికించు "చిలకమ
      ర్తి"ని గన్న యుత్తమ జనని వీవు,
ఖండాంతర ఖ్యాతిగను కళాకారుదౌ
       "దామెర్ల" కున్ కన్న తల్లి వీవు,
ఆదికావ్య సృష్టి కాధారభూతుదౌ
"రాజరాజ" విభుని రాణి వీవు,
సకల కళలనిధివి, సద్గుణాల పృథివి !
రమ్యగుణ మహాంధ్రి ! రాణ్మహేంద్రి !

ఏ మహనీయు డీవి వెలయించి సమున్నత విద్య నిల్పెనో,
ఏ మహనీయు డాత్మ నలరించు శతాధిక కావ్య కర్తయో,
ఏ మహనీయు ధీపటిమ నింతుల వంతలు దూరమయ్యెనో,
ఆ మహనీయు,పూజ్యకవి, యా యుగ పూరుషు కంటి వమ్మరో !

ఉరముం జూపి తుపకి గుండులకు, రౌద్రోదేక దాక్షిణ్య సం
భరితాత్మన్ "సయిమన్ కమీష" నను పెన్బామున్ నిరోధింపగా
వర ధైర్యంబను మంత్రముం గొనిన శశ్వత్కీర్తియౌ "నాంధ్రకే
సరి"కిన్ మాతవు రాణ్మహేంద్రి ! కొనుమా సమ్మన భవ్యాంజలిన్.

"భమిడిపాటి" , "మద్దూరి", "న్యాపతి", "రఘుపతి",
"బ్రహ్మజ్యోస్యుల", యల "దేరాజు", "నేదు
నూరి" ముఖ్యులు నీదు కుమారులమ్మ !
మఱల గత వైభవమ్ముల వఱలుమమ్మ !

ప్రాజ్యవైభవ నిధులు, వాణిజ్యపరులు,
దానకర్ణులు, కవితా కళానిరతులు,
నీదుగారాబు కొమరులై నెగడుచుండ
చిరతర యశమ్ము గనుము,జేజేలు గొనుము.

డా .యస్వీ  రాఘవేంద్ర రావు .


హాస్య రసస్ఫూర్తి శ్రీ చిలకమర్తి

హాస్య రసస్ఫూర్తి  శ్రీ  చిలకమర్తి 

16, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం

        తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వారి
              బ్రహ్మోత్సవ వాహనవైభవం
       
 . గజశేషాదిక వాహనంబుల సువిఖ్యాతాప్త దేవేరులున్
     నిజపట్టంబున మాడవీదుల సదా నీలాభ్రదేహుండు తా
     ధ్వజఛత్రాదిక లాంఛనంబుల భళా ! వాహ్యాళి గావించుచున్
     నిజభక్తాళికి దర్శనం బిడు శతానీకాతిభోగంబులన్.

                      పెద్దశేషవాహనం

. అదిగో కాంచుడు ! శేషవాహనంబుపై సాలంకృతుండై ప్రభా
     ముదమౌ వజ్రకిరీటధారియయి యామోదాగ్రమాలల్ ధరిం
     చి, ధరాశ్రీమహిషీసమేతుడయి యా శ్రీవిష్ణురూపంబునన్

     సదయన్ వేంకటసామి భక్తతతికిన్ సాక్షాత్కరించెన్ దగన్.
                                        రచనడాయస్వీరాఘవేంద్రరావు

4, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

రాధాకృష్ణ జన్మదినము _ ఉపాధ్యాయ సంక్షేమదినము

    

బ్రహ్మవాది ! రాధాకృష్ణ ! భవ్యచరిత !
కొనుము జన్మదినాంజలి కూర్మితోడ
కంటి తత్త్వాంబుధి మధించి కావ్యమణుల
మంటి వత్యాదృతిని మహి మహిత గతిని.

జాతికిన్ జీవగఱ్ఱ లాచార్యులనగ
నట్టి ఉత్కృష్ట వృత్తి జేపట్టి తీవు
సమ్మదదినము మాకు నీ జన్మదినము
శ్రీకరం బుపాధ్యాయ సంక్షేమదినము.

మోదంబందె తెలుంగుజాతి, ప్రజలామోదింప నధ్యక్షుగా
వేదాంతార్థవిశారదా ! సుధ భవద్వేదాంత వక్తృత్వ, మా
హ్లాదంబయ్యె దెలుంగుజాతి ప్రథమాధ్యక్షుండ వీవౌటచే
నాదిన్ నీవు గురుండవౌటను నుపాధ్యాయాళి గర్వించెడిన్.

విశదమైనది నీదు విజ్ఞానధీశక్తి
      యిలలో నుపాధ్యాయవృత్తి కతన
ప్రకటితంబయ్యె నీప్రతిభ మాస్కోనగ
      రమున దౌత్యంబు నెఱపిననాడు
ఉపరాష్ట్రపతిగ, పిదప రాష్ట్రపతిగాగ
      రాణించినది నీదు రాజనీతి,
ఖండఖండాంతర ఖ్యాతి నార్జించిన
      కమనీయ కైవల్య కావ్యకన్య
"భారతీయ తత్త్వము" నీదు భాగ్యదుహిత,
ఆంధ్రకాశికా విశ్వవిద్యాలయముల
తగ నుపాధ్యక్షుడ వయిన ధన్యజీవి !
అందుకోవయ్య ! మా హృదయాంజలులను.

                   డా .యస్వీ రాఘవేంద్ర రావు .