9, జూన్ 2015, మంగళవారం

"రగులుచున్న దిల రావణ కాష్ఠము"

"రగులుచున్న దిల రావణ కాష్ఠము"
దాయాదుల మధ్య, ఉగాది నాటి
నాసంశయము నిజమౌతున్నది నేడు.
చంద్రుల మధ్య సఖ్యత చేకూర్చి జనులకు
శాంతిసౌఖ్యములు చేకూర్చు మన్మథవత్సరమా!
"అవ్యాజంబగు ప్రేముడిన్ సుతుల             
                నాప్యాయంబుగా జూచుచున్
భవ్యంబై మనుచున్న జననీ స్వాంతంబు
                వ్రయ్యంబడెన్,
సవ్యంబౌనొ? మరొక్క "రావణుని కాష్ఠంబౌనొ?
                  దాయాదులన్",
దివ్యంబౌ భవితవ్యమున్ బడయగా "తెల్గుల్",
                   వరంబీయవే
నవ్యాంధ్రావని రాజధాని వెలయన్ నవ్యాబ్దమా!
                    మన్మథా!"
     "ఆంధ్రశ్రీ", "పద్యకవితిలక", "సరసకవి"
           డా. యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు.