16, మార్చి 2015, సోమవారం

అమరజీవికి జోహారులు!


                     అమరజీవికి జోహారులు!
  పల్లవి. ఆంధ్రరాష్ట్ర సిధ్ధికై  అసువులర్పణచేసిన
          'అమరజీవీ' నీకుజోహారులయ్య! త్యాగశీలీ' నీకు జోహారులయ్య! /ఆంధ్ర/

చరణం.1.నిస్స్వార్థసేవకా! నిర్మోహనాయకా!
           నిరాడంబరమూర్తి! -నిర్మల మహాకీర్తి! /ఆంధ్ర/

         2.సంసారబంధాలు-సన్న్యసించిన యోగి!
            సంఘశ్రేయస్సుకై -సాహసించిన త్యాగి!/ఆం
 
          3.గాంధేయవాదియై -ఖాదీ ప్రచారమును
            నిర్వహించితి వీవు -నిష్ఠాగరిష్ఠతన్ /ఆంధ్ర/
 
          4.మానవుని సేవయే- మాధవుని సేవగా
             ధాత్రి ఋణమీగిన-ధన్యగుణగణ్యుడవు/ఆ
 
          5.హరిజనోధ్ధరణకై -నిరతంబుశ్రమియించి
            ఆలయప్రవేశమ్ము -కలిగించినావయ్య!/ఆం
 
          6.గట్టిదీక్షాపరుడు - పొట్టిశ్రీరాములని
             గాంధీజి మెచ్చిన -కార్యశీలుడవీవు./ఆంధ్ర
                                             "పద్యకవితిలక"
                                       డా.యస్వీ.రాఘవేంద్రరావు,
                                    ఎం.ఏ.,బి.ఇడి.,ఎం.ఫిల్.,పిహెచ్.డి