25, సెప్టెంబర్ 2017, సోమవారం

అంజలి !

నదులదినోత్సవం సందర్భంగా
అంజలి !
ఉ. జీవనమై జలంబు నవజీవన మిచ్చును 
ప్రాణికోటికిన్
జీవనమిచ్చు దప్పిగొను జీవుల దాహము
తీర్చుచున్, పున
ర్జీవన మేఘపుష్పమయి సేద్యపుబంటల దన్పు భూతతసం
జీవనియై, భువిన్ సకల జీవుల రక్షణసేయు
తోయమై.
తే. అట్టి జీవనము నొసంగు యమృతతుల్య
మగు పయోధారలను తన యంకమందు
నిల్పి సుతులను తన్పెడు నిర్మలాత్మ
లగు "నదీమతల్లులకు" నే నంజలింతు!
'పద్యకవితిలక', 'సరసకవి'
డాక్టర్ యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు