27, అక్టోబర్ 2014, సోమవారం

నీ విలాసము లవేద్యంబులుగదే ఈశ్వరా !

   నీ విలాసము లవేద్యంబులుగదే ఈశ్వరా !

మ. తలపైనన్ బెనుజుట్టు , దేవనది, రుద్రాక్షల్, విబూదిన్ మెయిన్
      గళసీమన్ గరళంబు, మేనను భుజంగంబుల్, త్రిశూలాయుధా !
      మొల యందున్ గజచర్మమున్, డమరువున్, పుఱ్ఱెల్, గణంబుల్, సదా
      యల సామేన సతిన్  భరింతువు మహేశా ! నన్ భరింపంగదే ?

కం.   గట్టుల రాయని యనుగుం
       బట్టిని రహి జెట్టవట్టి వరలుదువయ్యా
       గట్టింట, గట్టువిలుతుడ !
       గట్టెక్కింపంగ నీలకంధర  రారా !

మ.   లయకాలుండవు, నుబ్బులింగడవు, కాలాంతంబునన్ లోకమున్
       లయమొందింతువు భీకరాకృతిని; బోళాశంకరా ! నిన్ చిదా
       లయమందెవ్వరు  కొల్తురో పశుపతీ ! లాలింతు వారిన్ సదా
       దయపాలించుచు; నీవిలాసము లవేద్యంబుల్ గదే ఈశ్వరా !

ఉ.     వెన్నుడు, బ్రహ్మయున్ కరము విజ్ఞత గోల్పడి యిర్వురున్ సుసం
        పన్ననిరూఢ హంకృతుల స్పర్ధను వచ్చిన, లింగరూపివై            
        పన్నిక వారి గర్వమును బాపి, యసత్యము పల్కు బ్రహ్మకున్
        గ్రన్నన శాపమిచ్సితివి కానగ శక్యమె ? నీ  మహత్వముల్ ?


 సీ.   శిరసుపై గంగమ్మ చిందులు వేయుట
            నిత్యాభిషేకమ్ము నీలకంఠ !
        ఒడలిపైని విభూతి యొప్పారుచుండుట
            సంతత స్నానమ్ము సాంబమూర్తి !
        నాగహారచయమ్ము నర్తించు చుండుట
             విరచితాభరణమ్ము విశ్వనాథ !
        బాల శశాంకుండు ప్రభలీనుచుండుట
              జ్యోత్స్నలు నిరతమ్ము వ్యోమకేశ !
 తే.గీ. ఆచలకన్యా మనోహరార్ధాంగ మహిత !
        ఏనుగుందోలుదాల్ప ! యో కృత్తివాస !
        శంకరా ! యనవరత శ్మశానవాస  !
        ఈశ్వరా ! నీదు  లీలల నెఱుగవశమె ?
(ఆంధ్రపద్యకవితాసదస్సు "శివలీలల"పై రాజమహేంద్రవరంలో నిర్వహించిన
కవిసమ్మేళనంలో గానంచేసినవి.)
     

                                                    డా.యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు,
                                                        ఎం.ఎ., బి.ఇ.డి., ఎం.ఫిల్., పిహెచ్.డి.,
                                                          రాజమహేంద్రవరం.