1, మార్చి 2013, శుక్రవారం

"మనతెలుగు - తెలుగుతల్లి"


         "మనతెలుగు - తెలుగుతల్లి"
                             (గేయం)

 పల్లవి.  తేట తేట మాటలకు - ఆటపట్టు మన తెలుగు
           తీయని జాతీయాల - తేనెపట్టు మన తెలుగు || తేట  తేట ||

   చ. 1.  మల్లె విరితావి వోలె - ఉల్ల మలరించు తెలుగు
            మలయమారుతము వోలె - పులకింత గూర్చు తెలుగు || తేట తేట ||

        2.  ఆపాత మధురంబై - హర్ష మొందించు తెలుగు
             ఆలోచనామృతమై - ఆనంద మందించు తెలుగు || తేటతేట ||

        3.  మృణాళ నాళము పగిది - మృదులంబైనది తెలుగు
             తేనెసోనల పురుడించు - తియ్యందనాల తెలుగు || తేటతేట ||

        4.   అవధానకళ కెంతో- అద్దము పట్టిన తెలుగు
              కర్ణపర్వ పద్యమును - కన్నతల్లి మనతెలుగు || తేటతేట ||

        5.   అతిథుల నభ్యాగతుల - నాదరించు జాతి తెలుగు
              మహిత పూర్వ సంస్కృతిని - మన్నించు జాతి తెలుగు || తేటతేట ||
            
        6.   సకలకళల కాణాచి - జన కరుణా వారాశి
              కామితార్థ కల్పవల్లి - ప్రేమరాశి తెలుగుతల్లి || తేటతేట ||     
       
        7.   నన్నయ తిక్కనాది కవుల - కన్నతల్లి తెలుగుతల్లి     
              అన్నమయ్య త్యాగయ్యల - కన్నతల్లి తెలుగుతల్లి || తేట తేట ||

        8.   రుద్రమ్మ చానమ్మల - భద్రమాత తెలుగుతల్లి
              రాయల ప్రతాపరుద్రుల - లాలించిన తెలుగుతల్లి || తేటతేట ||

                                                  డా.యస్వీ. రాఘవేంద్రరావు,
                                                        ఎం.ఎ.బి.ఇ.డి.ఎం.ఫిల్.పిహెచ్.డి.,
                                                          రాజమహేంద్రవరం.
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా నిర్వహింపబడిన   గేయాల పోటీ కోసం రచించబడినది )