16, మే 2015, శనివారం

సరసకవి రాఘవేంద్ర రావు కి ఆంధ్రశ్రీ పురస్కారం


                         సాక్షి దిన పత్రిక సౌజన్యం తో
                                                              ఈనాడు దిన పత్రిక సౌజన్యం తో
                                                                                           ఆంధ్రజ్యోతి దిన పత్రిక సౌజన్యం తో

14, మే 2015, గురువారం

సర్ ఆర్థర్ కాటన్ జయంతి సందర్భముగా

                                 

                          ఉ. "కాటను" నిర్మితంబైన కట్టడముల్ బహుకాలముండె, చే

                               వాటముతోడ నీతి విడి వారధులన్ రచియింప గూలవే ?

                                నేటి స్వతంత్రభారతపు నీతిది, లంచమె రాజ్యమేలు, మో

                                 మోటములేక కోటులను మూటలుగట్టుట పాటి యయ్యెడిన్

                                                                              "పద్యకవితిలక"

                                                                       డా.యస్వీ.రాఘవేంద్రరావు,

                                                                  ఎం.ఏ.,బి.ఇడి.,ఎం.ఫిల్.,పిహెచ్.డి